திருமணப் பொருத்தம் பத்து என்னென்ன ?|Thirumana porutham pathu

During marriage we will see porutham for alliance. There are 10 basic factors are very important for matching, We call it as porutham. Those are

 • தினப் பொருத்தம் - Dina Porutham
 • கணப் பொருத்தம் - Gana Porutham
 • மகேந்திர பொருத்தம் - Mahendra Porutham
 • ஸ்ரீ தீர்க்க பொருத்தம் - Stree Dheerga Porutham
 • யோனி பொருத்தம்  - Yoni Porutham
 • ரஜ்ஜி பொருத்தம்  - Rajji Porutham
 • வேதை பொருத்தம் - Vethai Porutham
 • நாடி பொருத்தம் - Nadi Porutham
 • மர (அ) விருட்ச பொருத்தம் - Virutcha Porutham
 • ராசி பொருத்தம்  - Rasi Porutham
 • ராசியாதிபதி பொருத்தம்- Rasiyathipathi Porutham
 • வசிய பொருத்தம் - Vasiya Porutham
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Recent Posts